Senior Leadership Recruitment

Welcome


Hello, and thanks for expressing an interest in South Wales Police.

We are an organization with a committed and proud workforce that shares the same vision of Keeping South Wales Safe.

Our organization serves a wide geographical area of approximately 800 square miles with urban, rural and coastal areas and Wales' two largest cities - Swansea and the capital, Cardiff. We cover 10% of the land mass of Wales, but we are home to 42% of the population of Wales (1.3 million residents). If your application is successful, you will join the busiest force in Wales and one of the best performing forces in the UK.

South Wales Police plays a key role in the South Wales Police economy, and regularly supports major sporting and cultural events. The force, which serves 63 of the 100 most deprived communities in Wales, accounts for 49% of recorded crime in the country.

Our communities rightly expect great things from us, and you'll be instrumental in helping the team meet the demands of modern policing and providing the services our communities need.

To help us better understand and respond to our communities, we have an incredible workforce that we are very proud of. With nearly 3000 police officers, over 2200 police staff and more than 500 volunteers, all of whom play a key role in helping us fulfill our commitment. We are a large organization and a successful team, constantly adapting and improving to ensure the best value and service and to be better at what we do.

We continue to work with and support our workforce through ambitious investment in technology, well-being and employee development. So we are looking for someone who can work with a talented senior leadership team to promote a culture of trust, innovation and high quality performance through our people, our use of technology and our partners.

We have a strong commitment to equality and diversity in the organization and in the service we provide. We aim to promote and achieve a fully inclusive workforce to reflect the communities we serve. We recognize and value the unique differences of individuals, and want to continue to develop as an organization that represents and reflects our communities. In order to provide a high level of service, we encourage applications from under-represented groups and are pleased to follow a policy of 'positive action' in an attempt to achieve this. Your career would be challenging and rewarding. There is no similar opportunity.

We are looking for the best candidates, from a wide range of backgrounds, to help us make a positive difference.

If you feel you have what it takes and would like to join a successful team, please contact our recruitment partners using this link and join our policing family.


Croeso

Helo, a diolch am fynegi diddordeb yn Heddlu De Cymru.

Rydym yn sefydliad sydd â gweithlu ymrwymedig a balch sy'n rhannu'r un weledigaeth, sef cadw De Cymru yn Ddiogel. 

Mae ein sefydliad yn gwasanaethu ardal ddaearyddol eang o thua 800 o filltiroedd sgwâr gydag ardaloedd trefol, gwledig ac arfordirol a dwy ddinas fwyaf Cymru – Abertawe a'r brifddinas, Caerdydd.

Rydym yn cwmpasu 10% o dirfas Cymru, ond rydym yn gartref i 42% o boblogaeth Cymru (1.3 miliwn o breswylwyr).

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn ymuno â'r heddlu mwyaf prysur yng Nghymru ac un o'r heddluoedd sy'n perfformio orau yn y DU.

Mae Heddlu De Cymru yn chwarae rôl allweddol yn economi Heddlu De Cymru, ac yn cefnogi digwyddiadau chwaraeon a digwyddiadau diwylliannol mawr yn rheolaidd.

Mae'r heddlu, sy'n gwasanaethu 63 o blith y 100 o gymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru, yn cyfrif am 49% o'r troseddau a gofnodir yn y wlad.

Mae ein cymunedau’n disgwyl pethau gwych gennym a hynny'n briodol, a byddwch yn hollbwysig yn y gwaith o helpu'r tîm i fodloni gofynion plismona modern a darparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar ein cymunedau.

Er mwyn ein helpu i ddeall ac ymateb i'n cymunedau yn well, mae gennym weithlu anhygoel rydym yn falch iawn ohono.

Gyda bron i 3000 o swyddogion yr heddlu, dros 2200 o staff yr heddlu a mwy na 500 o wirfoddolwyr, mae pob un ohonynt yn chwarae rhan allweddol wrth ein helpu i gyflawni ein hymrwymiad.

Rydym yn sefydliad mawr ac yn dîm llwyddiannus, sy'n addasu ac yn gwella bob amser i sicrhau'r gwerth a'r gwasanaeth gorau ac i fod yn well yn yr hyn rydym yn ei wneud.

Rydym yn parhau i weithio gyda'n gweithlu a'i gefnogi drwy fuddsoddi'n uchelgeisiol mewn technoleg, llesiant a datblygu cyflogeion.

Felly rydym yn chwilio am rywun a all weithio gydag uwch dîm arwain talentog er mwyn hyrwyddo diwylliant o ymddiriedaeth, arloesedd a pherfformiad o safon uchel drwy ein pobl, ein defnydd o dechnoleg a'n partneriaid.

Mae gennym ymrwymiad cryf at gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sefydliad ac yn y gwasanaeth a ddarperir gennym. Ein nod yw hyrwyddo a chyflawni gweithlu cwbl gynhwysol i adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi gwahaniaethau unigryw unigolion, ac rydym am barhau i ddatblygu fel sefydliad sy'n cynrychioli ac yn adlewyrchu ein cymunedau.

Er mwyn darparu lefel uchel o wasanaeth, rydym yn annog ceisiadau gan grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli ac rydym yn falch o ddilyn polisi o ‘weithredu cadarnhaol’ mewn ymgais i gyflawni hyn.

Byddai eich gyrfa yn heriol ac yn werth chweil.

Nid oes cyfle tebyg.

Rydym yn chwilio am yr ymgeiswyr gorau, o amrywiaeth eang o gefndiroedd, er mwyn ein helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Os ydych yn teimlo bod gennych yr hyn sydd ei angen a hoffech ymuno â thîm llwyddiannus, cysylltwch â'n partneriaid recriwtio gan ddefnyddio'r ddolen a ddarperir ac ymunwch â'n teulu plismona.


Latest roles

View all roles